Skip to content

Historik

Naprapati är en form av manuell medicin som vidareutvecklats från kiropraktiken. Tanken att ”kotor kan hoppa ur led”, den s k subluxationsteorin, övergavs tidigt av vissa kiropraktorer – däribland Oakley Smith, naprapatins grundare. Han menade att orsaken till besvär i rörelseapparaten (muskler, skelett, leder och nervsystem), snarare kunde härledas till bindvävsförändringar och spänningstillstånd i omgivande mjukdelar än till rent mekaniska störningar (subluxationer) i ryggraden och andra skelettdelar.

Smith grundade sin uppfattning på fynd av vävnadsförändringar, som han ansåg skulle kunna ge upphov till olika typer av smärttillstånd. Som en direkt följd därav insåg han att dessa besvär inte kunde påverkas enbart genom ledmanipulation, utan att det även krävdes mjukdelsbehandling för att nå ett bra behandlingsresultat.

Oakley Smith och naprapatins historia

Oakley Smith (1880–1967) tog 1899 examen som kiropraktor vid Palmer School of Chiropractic i Iowa. Samma år antogs han som elev vid Medical School, University of Iowa. Efter tre år avbröt han medicinstudierna för att istället arbeta tillsammans med Daniel D. Palmer, kiropraktikens grundare, vid Palmer School of Chiropractic.

Ett par år senare flyttade Smith till Chicago där han öppnade en egen kiropraktorklinik. Samtidigt bröt han med Palmer och dennes teori om mekaniska störningar i ryggraden som allenarådande sjukdomsorsak. Oakley Smith hade en annan teori och skulle snart få stöd för sina tankar.

Under en studieresa i Europa kom han i kontakt med de manuella behandlingar, som fanns inom den folkliga traditionen i Böhmen (dagens Tjeckien). Smith blev fascinerad och tillbaka i USA sökte han upp böhmiska utvandrare för att lära sig mer om dessa manuella behandlingsformer. De lärdomar han drog skulle få en avgörande betydelse för naprapatins utveckling. 1906 gav Smith tillsammans med ett par andra författare ut boken ”A Textbook of Modernized Chiropractic”. I boken beskrevs det som Smith senare skulle benämna naprapati*.

1907 startade Smith den första utbildningen inom naprapatin, Oakley Smith School of Naprapathy i Chicago. Därmed lades grunden för naprapatin, både som företeelse och behandlingsform. Detta har vi uppmärksammat genom att under 2007 fira naprapatins 100-årsjubileum.

1949 startades ytterligare en skola i Chicago, National College of Naprapathy. När de båda skolorna slogs samman 1971 ändrades namnet till Chicago National College of Naprapathy (idag: National College of Naprapathic Medicine).

* Ordet naprapati har sitt ursprung i det tjeckiska ordet ”napravit” som betyder korrigera och det grekiska ordet ”pathos” som betyder lidande. Som helhet ger detta naprapatin innebörden ”korrigera orsak till lidande”.

Naprapatin i Sverige

1994 blev Naprapaterna legitimerade av socialstyrelsen. Utbildningen sker vid
Naprapathögskolan i Stockholm. Utbildningstiden ligger på 4år samt praktik under 1 år hos Leg.Naprapat samt hos den traditionella hälso och sjukvården. Då efter dessa 5 år så erhåller man sin legitimation från Socialstyrelsen.
Källa : http://www.naprapater.se/